خدمات مالی برای اخذ پیمانکاری

بررسی کلیه معیار های پیمانکاری، اعم از فنی، اجرایی، مالی و تخصصی و … ، توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی و مالیاتی صورت می گیرد. همچنین پیگیری رتبه بندی شامل :

  • پیمانکاری
  • مشاوره

نیز توسط شرکت ارائه دهنده خدمات مالی آرسین تراز پیگیری و انجام می شود. اصولا پیمانکارانی که قصد شراکت در پروژه های بزرگ و عظیم را دارند می توانند برای پیگیری و اخذ پیمانکاری اقدام نمایند.