-اظهار نامه مالیاتی خودرو یا همان اظهار نامه مالیاتی ای که بر درآمد مشاغل خودرویی تعلق می گیرد، میزان مالیاتی است که مودیان مشاغل خودرویی بر مبنای نرخ مالیات سالیانه می بایست پرداخت نمایند.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری