-بله موعد ارائه اظهارنامه زمانبندی داشته و تحت ضوابط خاصی نیز اخذ می شود.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری