-بله قطعا ثبت هزینه ها (حتی کوچکترین هزینه ها) برای کسب و کار مودی جزئی از راه های قانونی برای کاهش فشار مالیاتی و مبلغ مالیات پرداختی است، زیرا مودی در جریان ارائه حسابرسی سالیانه مورد معافیت مالیاتی قرار می گیرد.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری