-در حدود شش ماه تا یک سال و قابل تمدید نیز می باشد.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری