بررسی استراتژی مالیاتی کسب وکار های اشخاص حقیقی و حقوقی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  برای پیشبرد امور مالی و حسابداری کسب و کار خود بایستی برنامه ریزی و زمانبندی مشخص داشته باشند. استراتژی مالیاتی مزایای مختلفی دارد. یکی از این مزایای پرکاربرد، بهره وری مالیاتی می باشد. بکارگیری استراتژی مالیاتی موجب می شود که توان بازدهی و مالی مجموعه کسب و کار افزایش یابد و از هدر رفت هزینه ها ممانعت شود.